Audyt firm opiera się o działalność rewidentów, którzy wykonują rewizję prawno-księgową spółek. Audyt może być przymusowa lub dobrowolna, w zależności od wariantu i rozmiarów obrotów przedsiębiorstwa. Przymusowym badaniem stale są objęte spółki akcyjne, także te wypuszczające papiery wartościowe na GPW giełdzie.

Biegłym rewidentem może zostać osoba, która ma wykształcenie wyższe, doskonałą sytuację prawną oraz zdała egzaminy na biegłego rewidenta przed komisją egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym. Rachunkowość jest bazową i nieodłączną częścią przeprowadzania audytu. Biegli egzaminują sytuację firmy pod względem pieniężnym oraz rachunkowo-podatkowym. Kontrola księgowa skupia się na sprawdzeniu dowodów księgowych, poprawności ustalania stawek amortyzacyjnych, poprawności zaliczania zdarzeń gospodarczych, poprawności naliczania stawek podatkowych.

Ponadto biegli badają środki trwałe, należności, zobowiązania, sprawdzają sposób przeprowadzania inwentaryzacji. Nadrzędnemu nadzorowi podlegają finanse firm, na które składają się przychody oraz koszty. Przychody oraz koszty przedsiębiorstwa są ustalane na poszczególnych szczeblach działalności, na przykład podstawowej, gospodarczej lub pozostałej działalności. Sprawozdaniem obrazującym strukturę przychodów i kosztów w firmie jest rachunek zysków i strat. Bardzo pomocnym zestawieniem, uzupełniającym informacje o kondycji finansowej przedsiębiorstwa może być rachunek przepływów pieniężnych. Wyróżnić można audyt zewnętrzny oraz wewnętrzny.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.