Zawierając umowę najmu wynajmujący obliguje się do przekazania przedmiotu najmu na użytek najemcy, który z kolei zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz. Charakter najmu uregulowany został w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Umowa najmu, jak każda inna umowa, z czasem ulega zakończeniu. Sposobów na zakończenie tego specyficznego stosunku prawnego jest kilka.

Po pierwsze istnieje zasada, że to co zostało zawarte pisemnie, pisemnie można także rozwiązać. Zatem najem może ulec rozwiązaniu na podstawie zgodnych oświadczeń woli stron. Zakończyć najem można również w sytuacji, gdy nadchodzi termin końcowy jej trwania. Możliwość taka musi jednak wynikać wprost z samej umowy. Umowa najmu ulega rozwiązaniu także wskutek wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron. Muszą jednak zostać zachowane terminy wskazane w umowie, a w przypadku ich braku – terminy ustawowe. Wypowiedzenie musi jednak dojść do adresata w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią. W innym wypadku będzie ono bezskuteczne. W tym miejscu warto zaznaczyć, że samo wypowiedzenie nie spowoduje zakończenia stosunku najmu, gdy strony postanowią go następnie przedłużyć w drodze zawarcia stosownej, nowej umowy.

Po zakończeniu stosunku najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz wynajmującemu w stanie niepogorszonym, nawet jeśli umowa najmu nie stanowiła o tym wprost. Istnieje bowiem domniemanie, iż rzecz została wydana przez wynajmującego w stanie dobrym i zdatnym do wskazanego w umowie użytku. Wykazanie, że stan rzeczy był de facto inny obciąża najemcę. Udowodnienie tego faktu może być trudne w sytuacji, gdy przy odbiorze przedmiotu najmu najemca nie zadbał o stosowne dowody.

Warto znać wskazane powyżej zasady zanim zawrzemy z kimkolwiek umowę najmu, niezależnie od tego, czy będziemy wynajmującym, czy też najemcą. Zasada ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) może w takim wypadku obrócić się przeciwko nam. Jeśli będziemy się wywiązywać z umowy rzetelnie, z pewnością i my i druga strona będzie kontenta.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.