Pośród znacznej liczby usług prowadzonych przez kancelarie prawne, które oferują ludziom porady prawne czy też zupełna nowość na rynku, tzw. e-porady, czyli doradzanie przez Internet, są ponadto kancelarie specjalizujące się w rozwodach.

W Polsce sąd może odmówić udzielenia rozwodu, nawet mimo to, że małżonkowie zgodnie do tego dążą. Pewne sytuacje, jak choćby. choroba alkoholowa, zdrady albo tendencje do hazardu męża lub żony, są tylko pobudkami analizowanymi przez sąd, który ma orzec, czy nastał stały i nieodwracalny rozkład pożycia.

Najistotniejsze jest więc ustanie pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli to nie ma miejsca – rozwód nie będzie udzielony. Zasadniczo zakłada się, że rozkład jest zupełny, jeżeli wszystkie więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze między małżonkami uległy rozbiciu, np. mąż żyje już z nową rodziną. Ale także w przypadku wspólnego miejsca zamieszkania męża i żony, (czyli więzi gospodarczych), sąd może orzec rozwód, jeżeli jest to wynik sytuacji pieniężnej tych osób (np. żadne nie ma alternatywy, by mieszkać gdzie indziej), pod warunkiem, że spełniona jest reszta wymogów pozyskania rozwodu. Badając trwałość rozkładu, sąd zastanawia się, czy liczyć na to, że małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymaga się, by ustanie pożycia trwało przez dłuższy czas.

Jednakże pomimo zupełnego i definitywnego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli z przyczyny rozwodu miałoby ucierpieć dziecko, np. rozwód mógłby spowodować zmianę na gorsze warunków materialnych, w jakich przebywają dzieci lub mógłby wpłynąć nieodwracalnie na psychikę dziecka.

Gdy rozwodu pragnie osoba odpowiedzialna za rozkład pożycia, a druga osoba nie godzi się na rozwód i jego braz zgody nie jest sprzeczna z regułami współżycia społecznego, przyznanie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego, np. w okolicznościach, kiedy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i nie ma nikogo, kto by się nim zajął.

Pozew rozwodowy należy wnieść do sądu okręgowego odpowiedniego pod kątem ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich wciąż ustawicznie w tym miejscu mieszka. Jeśli natomiast każdy z małżonków mieszka w różnych okręgach, wtedy właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej – czyli osoby, która otrzymała pozew rozwodowy. Jeśliby nie udało się stwierdzić miejsca przebywania strony pozwanej, wtedy odpowiedni jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda – czyli osoby, która wystąpiła z pozwem rozwodowym.
Sąd ma prawo skierować męża i żonę do mediacji, gdy istnieje szansa na wskrzeszenie małżeństwa. Podczas rozprawy sąd sprawdza co się stało, że nastąpił rozkład pożycia i czy mąż i żona posiadają potomstwo. Ponadto, sąd zawsze przeprowadza dowód z przesłuchania obu stron.

Sąd udziela rozwodu w oparciu o komplet zaakceptowanych w trakcie rozprawy okoliczności. Na zgodne żądanie małżonków, sąd może wyrazić zgodę na zaniechanie orzekania o winie. Wygląda to wtedy tak, że nikt nie ponosi winy.
Sąd rozpatruje porozumienie męża i żony w sprawie władzy rodzicielskiej, a także utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli nie wpływa to na dobro dziecka.

Jeśli sąd udzieli rozwodu, małżeństwo przestaje istnieć i uprzedni małżonkowie zmieniają stan cywilny, ponadto przestaje obowiązywać wspólność majątkowa. Osobie po rozwodzie wolno przyjąć wcześniejsze nazwisko. Wystarczy, aby w okresie trzech miesięcy od wejścia wyroku rozwodowego w życie, złożyła osobiście właściwe oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika