Dziennik budowy zgodnie z obowiązującym prawem jest przeznaczony do rejestracji w formie pisemnej – wpisów przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich dodatkowych zdarzeń i okoliczności zachodzących podczas ich wykonywania oraz mających jakiekolwiek znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, których jakiekolwiek  stwierdzenie po zakończeniu robót budowlanych byłoby utrudnione lub niemożliwe. Sposób w jaki należny prowadzić dziennik budowy, montażu i rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania wpisów oraz wszelkie dane, jakie powinna zawierać tablica informacyjna określa prawo budowlane i zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej.

Z zapisów w dzienniku budowy powinny wyraźnie wynikać: kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Tak więc dziennik stanowi odzwierciedlenie przebiegu robót budowlanych. Oznacza to, że dokonywanie wpisów musi odbywać się na bieżąco. Organy państwowego nadzoru budowlanego, kontrolując teren budowy,  jak nakazuje prawo budowlane i przede wszystkim sprawdzają aktualność wpisów w dzienniku budowy. Winien on być prowadzony odrębnie dla każdego obiektu.

Dziennik wydawany jest przez organ udzielający pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o jego wydanie. Zarządzenie określa także, że powinien mieć on format A 4, strony powinny być podwójne, by dokonywane wpisy miały oryginał i kopię; powinny być opatrzone pieczęciami organu wydającego dziennik.

Każdorazowa zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski musi być odnotowana w dzienniku budowy.

Dziennik powinien być zabezpieczony przed kradzieżą lub zniszczeniem. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy i kierownicy robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownicy państwowego nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do dokonywania kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Przystąpienie do budowy lub jej prowadzenie bez dziennika jest zagrożone karą grzywny. Obowiązek aki został nałożony na inwestora ze względów bezpieczeństwa oraz

zachowania możliwości kontroli, jakości prowadzonych robót. Zarządzenie to określa także szczegółowo sposób prowadzenia dziennika oraz nie-zbędne dane. Na stronie tytułowej właściwy organ zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, dane określające inwestora, rodzaj i adres budowy lub rozbiórki, numer i datę pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego.

Pierwsza strona dziennika

Strona ta zawiera dane określające wykonawcę lub wykonawców oraz osoby sprawujące nadzór inwestorski, podając ich specjalności oraz numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają swoim podpisem datę przyjęcia powierzonych im obowiązków.

Kolejne strony

Są przeznaczone na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu, z podaniem imienia i nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.Kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację w następnym numerowanym tomie.

Wpisy w dzienniku

Powinny być trwałe i czytelne zarówno na oryginałach jak i kopiach stron, zamieszczone w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień. W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwą treść w nowym wpisie, opatrując go wyjaśnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika. Zabronione jest dokonywanie wpisów na odwrocie ponumerowanych stron.

Protokoły związane z budową i sporządzane w trakcie wykonywania robót powinny być wpisywane w dzienniku. Dziennik powinien znajdować się stale na terenie budowy lub rozbiórki i być dostępny dla osób upoważnionych.

Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie (rozbiórce lub montażu) jest odpowiedzialny kierownik budowy (rozbiórki).

Tablica Informacyjna

Omawiając powyższy akt prawny nie sposób pominąć unormowań dotyczących tablicy informacyjnej. Powinna ona zawierać określenie rodzaju budowy, rozbiórki lub robót budowlanych oraz ich adres i numer telefonu, numer pozwolenia na budowę lub rozbiórkę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy.

Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć

wysokość co najmniej 4 cm.

O autorze

Z zamiłowania zajmuje się informatyką, oraz pozycjonowaniem swoich serwisów internetowych jak www.finanseosobiste.biz, www.artykuly.sos.pl oraz serwisów organizacji do których należę jak np www.knp-ur.pl Podobnie jak ten blog bardzo cenię sobie unikalność oraz zero spamu i co najważniejsze unikalne teksty. Zapraszam na podobny serwis www.artykuly.sos.pl ...

UWAGA! Chcesz zamieścić ten artykuł na swojej stronie?
» Pamiętaj o zachowaniu formatowania tekstu i ewentualnych odnośników do reklamowanych stron w formie aktywnej.
» Zamieść informację na temat pochodzenia artykułu wstawiając pod nim poniższy kod w niezmienionej wersji:

» Pochwal się w komentarzach gdzie zamieściłeś artykuł. Na pewno jego autor ucieszy się z tego i z chęcią odwiedzi Twoją stronę.


Inne artykuły użytkownika